Privacybeleid De Leukste Tandarts Van Gouda B.V.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De leukste Tandarts van Gouda B.V. streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende  Wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De leukste Tandarts van Gouda B.V. verwerkt van haar patiënten of andere geïnteresseerden.

Indien je patiënt wordt van De leukste Tandarts van Gouda B.V., of om een andere reden persoonsgegevens aan De leukste Tandarts van Gouda B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sara Kazemi. Willem Barentszlaan 26, 2803 XP Gouda, 0182 20 00 11, KvK nummer van de organisatie is 65923944.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@deleukstetandartsvangouda.nl.

 1. Welke gegevens worden verwerkt door De leukste tandarts van Gouda B.V. en voor welk doel

2.1  Als u patiënt bent bij De leukste Tandarts van Gouda kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen of werken;

a) voor- en achternaam en geboortedatum;
b) adresgegevens;
c) Telefonnummer
d) E-Mail adres;
e) BSN nummer;
f) gegevens inzake gezondheid en medicijngebruik;
g) De naam van uw zorgverzekeraar;
h) De naam van andere zorgverleners;
i) Tijdstip van uw afspraak;
j) Betalingsgegevens.

2.2    De leukste Tandarts van Gouda B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Je naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor; contact over het maken van;, herinneren van afspraken, correspondentie, ,  de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

a) Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven en de eventuele opzegging daarvan;
b) Het inloggen op uw account;
c) Het bijhouden van uw medisch dossier;
d) Het inplannen van een afspraak;
e) Het uitvoeren van een behandeling;
f) Het bijhouden van door u aangeven voorkeuren;
g) Het verbeteren van onze dienstverlening;
h) Verwerken van de nota via onze factoringmaatschappij Anders Medical waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

2.3    De leukste Tandarts van Gouda B.V. kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 1. Bewaartermijnen

3.1    Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De leukste tandarts van Gouda B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De leukste tandarts van Gouda B.V.  gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 1. Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via het E-mailadres (info@deleukstetandartsvangouda.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met De leukste Tandarts van Gouda B.V. (info@deleukstetandartsvangouda.nl) De leukste Tandarts van Gouda B.V. zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop De leukste Tandarts van Gouda B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@deleukstetandartsvangouda.nl) niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de praktijkmanager van De leukste Tandarts van Gouda B.V. (info@deleukstetandartsvangouda.nl).

 1. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen.
Deze wijzigingen zullen via onze praktijk-website bekend worden gemaakt.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg, de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Bemiddeling
  Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
 2. Formele klachtbehandeling
  Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KOM vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

             Contactgegevens:

De leukste Tandarts van Gouda B.V.
Willem Barentszlaan 26
2803 XP  Gouda
0182020 00 11 optie 4
info@deleukstetandartsvangouda.nl
Contactpersoon:Sara Kazemi.